Statute of the Association of Business Service Leaders

Pobierz

CZĘŚĆ I.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych, zwany dalej „Związkiem”, jest związkiem pracodawców, którego członkami są głównie przedsiębiorcy prowadzący działalność w obszarze centrów usług wspólnych (SSC), outsourcingu procesów biznesowych (BPO), outsourcingu IT (ITO) oraz centrów badawczo-rozwojowych (R&D) („SSC/BPO/ITO/R&D”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Związek prowadzi działalność pod firmą: „Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych” i może używać skróconej nazwy: „ABSL”.

§ 2.

Związek prowadzi działalność na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. 1991, Nr 55, poz. 235) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 3.

Związek prowadzić będzie działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4.

Siedzibą Związku jest Warszawa.

§ 5.

Czas trwania Związku jest nieoznaczony.

§ 6.

Związek może korzystać z pieczęci. Związek może opracować wyróżniający go znak graficzny, zatwierdzony przez Radę Strategiczną.

CZĘŚĆ II.
Cele i zadania

§ 7.

 1. Związek wykonuje cele ustawowe, a ponadto podstawowymi celami Związku są (i) wsparcie sektora usług biznesowych, aby ten ugruntował się w Polsce i rozwijał dzięki wewnątrzbranżowej współpracy, zaangażowaniu władz i grup interesu oraz czynnemu uczestnictwu Związku w kształtowaniu wszelkich aspektów prowadzenia działalności SSC/BPO/ITO/R&D, (ii) prowadzenie działań na rzecz rozwoju rynku pracy i przeciwdziałaniu bezrobociu, a także (iii) reprezentacja interesów pracodawców zrzeszonych w Związku i (iv) współpraca z władzami centralnymi i lokalnymi na rzecz budowania pozytywnego klimatu inwestycyjnego Polski.
 2. Zadaniem Związku jest, w szczególności:
  a. wyrażanie opinii członków Związku w zakresie przepisów prawa dotyczących zasad prowadzenia działalności gospodarczej, opodatkowania, funkcjonowania rynku pracy, runku finansowego, rynku walut i handlu oraz wszelkich przepisów dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez członków Związku,
  b. wskazywanie i opracowywanie własnych projektów aktów normatywnych i opinii w zakresie określonym w pkt. a,
  c. opracowywanie i promowanie zaleceń dotyczących ogólnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności działalności prowadzonej przez członków Związku,
  d. opracowywanie i promowanie zasad etycznego postępowania i uczciwości w biznesie,
  e. reprezentowanie wspólnych interesów członków Związku wobec opinii publicznej i innych grup pracodawców,
  f. inicjowanie i realizowanie działań promujących Związek i działalność gospodarczą prowadzoną przez jego członków,
  g. wyrażanie opinii swoich członków, jako pracodawców, na temat przepisów prawa dotyczących pracy, wynagradzania i spraw socjalnych pracowników,
  h. zapewnianie swoim członkom pomocy w rozwiązywaniu problemów biznesowych i organizacyjnych związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą,
  i. pomoc członkom Związku w poszerzaniu posiadanej wiedzy i zdobywaniu kwalifikacji zawodowych.

§ 8.

 1. Związek realizuje swoje cele i zadania poprzez:
  a. regularną wymianę informacji oraz dzielenie się doświadczeniem i pomysłami przez jego członków,
  b. powoływanie zespołów ekspertów, komisji i zespołów celowych,
  c. współpracę i wymianę doświadczeń z miejscowymi i zagranicznymi organizacjami podmiotów prowadzących podobną działalność gospodarczą,
  d. delegowanie swoich przedstawicieli, na prośbę organów państwowych lub samorządowych, do uczestnictwa w pracach konsultacyjnych i pracach związanych z kształtowaniem opinii,
  e. podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie działalności Związku w postaci organizowania konferencji, spotkań, kursów, wykładów, wystaw i prezentacji oraz podejmowanie innych działań,
  f. podejmowanie działań w przypadku, gdy członkowie Związku działają w sposób niezgodny z posiadaną wiedzą, zasadami etycznego postępowania i dobrymi praktykami handlowymi,
  g. działalność wydawniczą promującą Związek, jego działalność i członków,
  h. konsultacje w kwestiach organizacyjnych i biznesowych prowadzone z jego członkami,
  i. prowadzenie działalności gospodarczej i przeznaczanie zysków z takiej działalności na realizację celów statutowych.
 2. Przedmiotem działalności gospodarczej Związku jest:
  a. działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,
  b. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
  c. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja.

CZĘŚĆ III.
Prawa i obowiązki członków Związku

§ 9.

Członkami Związku mogą być pracodawcy, tj. osoby fizyczne, podmioty prawne lub inne jednostki organizacyjne zatrudniające pracowników i prowadzące działalność w obszarze podstawowych działalności sektora Usług Biznesowych, promujące taką działalność lub świadczące profesjonalne usługi doradcze na rzecz podmiotów ją prowadzących.

§ 10.

Decyzje o przyjęciu członków podejmuje Rada Strategiczna na podstawie rekomendacji Zarządu, po przeprowadzeniu oceny danego kandydata, z zastrzeżeniem § 11 statutu. Pracodawca, który ubiega się o członkostwo w Związku, zobowiązany jest złożyć deklarację członkowską, dokument potwierdzający status prawny pracodawcy oraz pisemne zobowiązanie do regularnego uiszczania opłaty członkowskiej.

§ 11.

Rada Strategiczna może odmówić przyjęcia do Związku pracodawcy spełniającego wymogi ustawowe i statutowe wyłącznie w przypadku, gdy taka odmowa wynika z okoliczności wskazujących, że przyjęcie takiego członka mogłoby narazić Związek na straty materialne lub niematerialne. W przypadku decyzji odmownej, wnioskodawca jest uprawniony do odwołania się od takiej decyzji do Komisji Rewizyjnej w ciągu 30 dni od jej otrzymania. Uchwała Komisji Rewizyjnej uznająca takie odwołanie uchyla decyzję wydaną przez Radę Strategiczną.

§ 12.

 1. Członek Związku będący osobą fizyczną wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście.
 2. Członek Związku będący podmiotem prawnym lub inną jednostką organizacyjną jest reprezentowany przez osoby fizyczne, zgodnie z zasadami reprezentacji, lub osoby przez nie powołane.

§ 13.

Członkowie Związku i ich przedstawiciele są uprawnieni do:

 1. udziału we wszelkich formach działalności Związku,
 2. korzystania z wszelkich form pomocy oferowanej przez Związek.

§ 14.

Członek Związku zobowiązany jest do:

 1. przestrzegania statutu, zasad i uchwał podejmowanych przez władze Związku,
 2. udziału w realizowaniu celów statutowych i zadań Związku,
 3. przestrzegania zasad etyki w biznesie i dobrych praktyk handlowych,
 4. działania i postępowania w sposób nienaruszający dobrego imienia Związku,
 5. przekazywania Związkowi informacji niezbędnych dla jego działalności, według uznania członków,
 6. członkowie zobowiązani są do wspierania Związku w drodze nieodpłatnego przekazywania wiedzy eksperckiej w obszarach ich specjalizacji lub kompetencji, w uzasadnionym zakresie, pod warunkiem, że mają możliwość pogodzenia świadczenia takich usług z bieżącą działalnością oraz że świadczenie takich usług nie jest sprzeczne z ich regulacjami wewnętrznym.

§ 15.

Członkostwo w Związku wygasa w przypadku:

 1. usunięcia członka ze Związku na podstawie uchwały przyjętej przez Walne Zgromadzenie z uwagi na powtarzające się naruszenia zobowiązań członka Związku, jakich dopuszczał się usunięty członek,
 2. skreślenia członka z listy członków przez Radę Strategiczną w przypadku:
  a. dobrowolnego wystąpienia ze Związku przez takiego członka, za pisemnym powiadomieniem o rezygnacji z członkostwa przekazanym z wyprzedzeniem jednego miesiąca,
  b. prowadzenia przez takiego członka działalności sprzecznej z zasadami etyki lub dobrymi praktykami handlowymi,
  c. zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez takiego członka lub wykreślenia go z odpowiednich rejestrów,
  d. nieuiszczenia przez takiego członka opłat członkowskich za okres co najmniej trzech miesięcy, pomimo otrzymania pisemnego wezwania w tym zakresie.
 3. likwidacji Związku.

Uchwała Rady Strategicznej w sprawie usunięcia członka ze Związku będzie podejmowana większością 2/3 głosów osób głosujących.

§ 16.

Członek skreślony z listy członków ma prawo do złożenia odwołania w ciągu 30 dni od dnia, w którym został poinformowany o skreśleniu go z listy. Przedmiotowe odwołanie może zostać złożone do Komisji Rewizyjnej. Przyjęcie odwołania i wszczęcie procedury odwoławczej wymaga uiszczenia wszystkich zaległych opłat członkowskich.

§ 17.

 1. Osobom fizycznym i prawnym oraz podmiotom nieposiadającym osobowości prawnej, które w sposób szczególny przyczyniły się do promowania działalności Związku, Walnego Zgromadzenia lub innych władz Związku, może zostać przyznany tytuł „Honorowego Członka Związku”.
 2. Zasady dotyczące przyznawania tytułu „Honorowego Członka Związku” określa Rada Strategiczna i zatwierdza je Walne Zgromadzenie.

CZĘŚĆ IV.
Władze Związku

§ 18.

Władzami Związku są:

 1. Walne Zgromadzenie,
 2. Rada Strategiczna,
 3. Zarząd,
 4. Komisja Rewizyjna.

§ 19.

 1. Członkowie Rady Strategicznej i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zgromadzenie.
 2. Członkowie Rady Strategicznej i Komisji Rewizyjnej wybierani są w głosowaniu tajnym.
 3. Kadencja członków Rady Strategicznej i Komisji Rewizyjnej upływa w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia, kończącego ich dwuletnią kadencję, chyba że zostali oni wcześniej odwołani ze stanowiska lub z niego ustąpili.
 4. Osoby fizyczne sprawujące funkcje w Radzie Strategicznej i Komisji Rewizyjnej sprawują swoje funkcje do końca kadencji, również w przypadku wygaśnięcia członkostwa w Związku reprezentowanego przez nich podmiotu bądź w przypadku, gdy przestali pełnić funkcje pracowników/członków władz takiego podmiotu. Rada Strategiczna lub, odpowiednio, Komisja Rewizyjna, podejmuje uchwałę o dalszym trwaniu kadencji.
 5. Wybory członków Rady Strategicznej i Komisji Rewizyjnej odbywają się zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie.
 6. W przypadku konfliktu interesów pomiędzy Związkiem a członkiem władz Związku, jego małżonkiem, krewnymi lub powinowatymi do drugiego stopnia i osobami, z którymi dany członek jest powiązany osobiście, członek władz ujawni konflikt interesów i nie będzie podejmować decyzji w kwestiach z nim związanych.

CZĘŚĆ V.
Walne Zgromadzenie

§ 20.

 1. Walne Zgromadzenie jest nadrzędnym organem Związku i składa się z wszystkich Członków Związku.
 2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Każdemu Członkowi Związku przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

§ 21.

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest co roku przez Zarząd, nie później niż do dnia 30 czerwca. W przypadku, gdy Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w powyższym terminie, prawo do jego zwołania przysługuje Komisji Rewizyjnej.
 2. Następujące kwestie winny być objęte porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
  a. rozpatrzenie i zatwierdzenie wspólnego sprawozdania Rady Strategicznej i Zarządu,
  b. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
  c. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy,
  d. przeznaczenie zysku i pokrycie straty,
  e. udzielenie władzom Związku absolutorium z pełnienia przez nich obowiązków.
 3. Zarząd informuje członków o miejscu, terminie i porządku obrad posiedzenia listem poleconym, przesłanym z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Powyższe powiadomienie może również zostać wysłane na adresy e-mail członków, jeżeli wyrazili oni zgodę na powyższe, wskazując adres dla celów takich powiadomień.
 4. Wnioski członków dotyczące zmiany lub umieszczenia nowych spraw w porządku obrad należy złożyć Zarządowi nie później, niż 5 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 5. W przypadku umieszczenia nowych spraw w porządku obrad zgodnie z ust. 4, Zarząd zawiadamia członków Związku zaproszonych na Walne Zgromadzenie o takich nowych sprawach na co najmniej 2 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
 6. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad wyłącznie w przypadku, gdy 3/4 głosów osób obecnych zostało oddanych za przyjęciem wniosku o umieszczeniu takich nowych spraw w porządku obrad.

§ 22.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Zarząd z jego własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej bądź na pisemny wniosek złożony przez co najmniej 20% członków Związku.
 2. Komisja Rewizyjna jest uprawniony do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w każdym przypadku, gdy uzna to za stosowne oraz w przypadku niezwołania Walnego Zgromadzenia przez Zarząd w ciągu 14 dni od złożenia wniosku o jego zwołanie.
 3. Postanowienia zawarte w § 21.3-6 stosuje się odpowiednio.

§ 23.

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością oddanych głosów, o ile Statut nie przewiduje kwalifikowanej większości głosów.
 2. O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, posiedzenie Walnego Zgromadzenia jest ważne niezależnie od liczby reprezentowanych na nim członków.
 3. Członkowie władz są powoływani i odwoływani w głosowaniu tajnym. Głosowanie tajne przeprowadza się również na wniosek co najmniej 5 członków.
 4. Za wyjątkiem wyborów członków władz, każdy członek może oddać swój głos na Walnym Zgromadzeniu drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty elektronicznej), jeżeli dany członek wskaże adres e-mail, na który należy przesyłać projekty uchwał i z którego będzie oddawać swój głos. Raz udzielona zgoda nie może zostać cofnięta. W powyższym przypadku, na adresy e-mail wszystkich takich członków zostanie wysłany projekt uchwały wraz z kartą do głosowania. Do kworum i wyników głosowania wliczane są głosy oddane za pośrednictwem poczty elektronicznej, otrzymane przez Związek nie później niż do północy (00:00) w dniu poprzedzającym dzień odbycia Walnego Zgromadzenia.
 5. Głos oddany w sposób inny niż na karcie do głosowania jest nieważny. Raz oddany głos nie może zostać zmieniony.

§ 24.

Kompetencje Walnego Zgromadzenia, oprócz kompetencji określonych w innych postanowieniach niniejszego Statutu, obejmują:

 1. dokonywanie zmian w Statucie Związku,
 2. wybory członków Rady Strategicznej i Komisji Rewizyjnej,
 3. uchwalanie regulaminu wyborów władz Związku i regulaminu Walnego Zgromadzenia,
 4. zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego i wspólnych sprawozdań z działalności Rady Strategicznej i Zarządu oraz sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej,
 5. udzielanie absolutorium formalnym członkom władz Związku z wykonywania przez nich obowiązków.

CZĘŚĆ VI.
Rada Strategiczna

§ 25.

 1. Rada Strategiczna jest odpowiedzialna za określanie strategii, misji i zasad funkcjonowania Związku.
 2. Obowiązki Rady Strategicznej obejmują:
  a. określanie priorytetów i zatwierdzanie programów realizowanych przez Związek,
  b. zatwierdzanie rocznego planu budżetowego,
  c. sprawowanie nadzoru i kierownictwo oraz przekazywanie wytycznych Zarządowi,
  d. zapewnianie efektywnego planowania organizacyjnego,
  e. określanie strategii pozyskiwania środków finansowych,
  f. zapewnianie pozyskiwania nowych członków i utrzymywania członkostwa,
  g. powoływanie członków Zarządu nieoddelegowanych z Rady Strategicznej,
  h. delegowanie członków Rady Strategicznej do Zarządu w celu aktywnej pracy w jego ramach,
  i. zatwierdzanie składu Zarządu przez nowo wybraną Radę Strategiczną,
  j. formułowanie rekomendacji nowo wybranej Radzie Strategicznej w zakresie priorytetów, głównych obszarów działalności oraz wymaganych ról i obszarów wiedzy eksperckiej dla potrzeb zapewnienia ciągłości działalności Związku,
  k. zapraszanie kandydatów do pełnienia funkcji w Radzie Ekspertów,
  l. zatwierdzanie regulaminu Zarządu.
 3. W celu realizacji swoich zadań, Rada Strategiczna może dokonywać oceny każdego rodzaju działalności Związku, zwracać się do Zarządu o wyjaśnienia, a także dokonywać oceny i weryfikacji ksiąg i dokumentów.
 4. Rada Strategiczna składa się z co najmniej 7 (siedmiu) i nie więcej niż 13 (trzynastu) osób fizycznych wybranych przez Walne Zgromadzenie, w tym z Honorowego Prezesa (-ów) Rady Strategicznej.
 5. Członek Rady Strategicznej powoływany jest na 2-letnią kadencję, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania członka Rady Strategicznej przewiduje inny czas trwania kadencji.
 6. Nowo wybrana Rada Strategiczna bezzwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 1 miesiąca od odbycia Walnego Zgromadzenia, zwołuje swoje pierwsze posiedzenie w celu:
  a. przydzielenia określonych obszarów działalności poszczególnym członkom Rady Strategicznej;
  b. wybrania spośród swoich członków, zwykłą większością głosów, Przewodniczącego Rady Strategicznej;
  c. oddelegowania 2 swoich członków do pełnienia funkcji w Zarządzie, oraz
  d. powołania/wybrania/zatrudnienia/zatwierdzenia członków Zarządu nieoddelegowanych z Rady Strategicznej.
 7. Radzie Strategicznej przewodniczy Prezes Rady Strategicznej.
 8. Posiedzenia Rady Strategicznej odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące.
 9.  Uchwały Rady Strategicznej zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy jej członków; w przypadku równej liczby oddanych głosów, Prezes Rady Strategicznej ma głos rozstrzygający.
 10. Rada Strategiczna może podejmować uchwały na piśmie, w trybie obiegowym. Takie uchwały podejmowane na piśmie mogą być zawarte w jednym dokumencie lub w kilku dokumentach o takim samym brzmieniu i wymagają podpisu co najmniej większości członków Rady Strategicznej, wymaganej dla przyjęcia określonej uchwały.
 11. Rada Strategiczna może również podejmować uchwały drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty elektronicznej), jeżeli wszyscy członkowie Rady Strategicznej wyrazili zgodę na taki tryb podejmowania uchwał i wskazali adresy e-mail, na które należy przesyłać projekty uchwał. W takim przypadku, projekt uchwały należy przesłać wszystkim członkom Rady Strategicznej na adres e-mail wskazany przez każdego z nich. Uchwała zostaje podjęta, jeżeli wszyscy członkowie Rady Strategicznej wyrażą zgodę na jej podjęcie w ciągu 7 dni od otrzymania projektu uchwały, przy czym takiej zgody należy udzielić drogą elektroniczną, z adresu e-mail wskazanego przez każdego z członków Rady Strategicznej. Raz udzielona zgoda nie może zostać cofnięta. Uchwała podjęta w sposób określony powyżej jest uwzględniana w protokole sporządzanym i podpisywanym przez Prezesa Rady Strategicznej, wraz z załączonymi wiadomościami elektronicznymi.
 12. Członkowie Rady Strategicznej nie otrzymują wynagrodzenia za wykonywaną przez siebie pracę.
 13. Każdy były Prezes Związku jest zapraszany, po upływie jego kadencji, do pełnienia funkcji Honorowego Prezesa Rady Strategicznej, posiadającego prawo głosu.

§ 26.

 1. W przypadku (i) pojawienia się wakatu w Radzie Strategicznej lub zaistnienia uzasadnionej potrzeby powołania dodatkowego członka w skład Rady Strategicznej oraz (ii) w przypadku nieodbycia posiedzenia Walnego Zgromadzenia w ciągu 2 miesięcy od zaistnienia zdarzenia skutkującego powstaniem wakatu lub zaistnienia uzasadnionej potrzeby powołania dodatkowego członka w skład Rady Strategicznej, Rada Strategiczna może powołać nowego członka uchwałą Rady Strategicznej.
 2. Powołanie nowego członka Rady Strategicznej w sposób określony w pkt. 1 powyżej wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały podjętej na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od podjęcia przez Radę Strategiczną uchwały, o której mowa w pkt. 1 powyżej.
 3. W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie nowo powołanego członka Rady Strategicznej, mandat członka Rady Strategicznej powołanego w sposób określony w pkt. 1 powyżej wygasa (i) w dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia o nie wyrażeniu zgody na jego powołanie, lub (ii) po upływie okresu 6 miesięcy, o którym mowa powyżej.
 4. Radzie Strategicznej przysługuje prawo do odwołania swojego członka uchwałą podjętą większością 2/3 głosów w obecności wszystkich członków Rady Strategicznej (z wyłączeniem członka podlegającego ocenie) w przypadku, gdy członek Rady Strategicznej nie wykonuje swoich obowiązków członka Rady Strategicznej lub dopuści się istotnego naruszenia postanowień Statutu i regulaminu. Odwołanemu członkowi Rady Strategicznej przysługuje prawo do odwołania się do Komisji Rewizyjnej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o podjęciu powyższej uchwały. Decyzja Komisji Rewizyjnej jest ostateczna.

CZĘŚĆ VII.
Zarząd

§ 27.

 1. Zarząd składa się z od 3 do 5 osób fizycznych, przy czym dwie z nich są oddelegowane ze składu Rady Strategicznej a reszta z nich jest powoływana/wybierana przez Radę Strategiczną.
 2. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony i mogą zostać pozbawieni członkostwa w każdym czasie, uchwałą Rady Strategicznej.
 3. Wakaty powstałe z dowolnej przyczyny będą obsadzane w sposób terminowy tak, aby zapewnić należyte funkcjonowanie Związku.
 4. Zarządowi przewodniczy Przewodniczący(-a) Zarządu, powoływany(-a) spośród oddelegowanych członków Rady Strategicznej.
 5. Członkowie Zarządu, nieoddelegowani z Rady Strategicznej, otrzymują wynagrodzenie za swoją pracę.

§ 28.

 1. Zarząd zarządza całością działalności Związku.
 2. Zarząd odpowiada za podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Rady Strategicznej, Walnego Zgromadzenia lub Komisji Rewizyjnej.
 3. Każdy członek Zarządu może, bez konieczności podjęcia wcześniejszej uchwały przez Zarząd, prowadzić sprawy niewykraczające poza zakres zwykłych czynności Związku. Jednakże, jeżeli przed przeprowadzeniem którejkolwiek ze spraw, o których mowa powyżej, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa wykracza poza zakres zwykłych czynności Związku, wymagana jest uchwała Zarządu.
 4. Zasady określone w § 25 pkt. 9-11 stosuje się odpowiednio do uchwał podejmowanych przez Zarząd.
 5. Zadania Zarządu obejmują, w szczególności:
  a. zarządzanie bieżącą działalnością i działalnością operacyjną Związku,
  b. przekładanie strategii na plany działania,
  c. zapewnianie struktury i procedur organizacyjnych,
  d. zarządzanie i planowanie finansów,
  e. utrzymywanie i zwiększanie liczby członków i partnerów,
  f. zapewnianie środków na projekty i programy,
  g. nadzorowanie i ocena pracowników,
  h. planowanie długoterminowe,
  i. współpraca z Radą Strategiczną, Członkami i pracownikami,
  j. zarządzanie majątkiem Związku,
  k. ustalanie zasad wynagradzania pracowników/współpracowników Związku po ich ostatecznym zatwierdzeniu przez Radę Strategiczną.

§ 29.

W razie potrzeby, Zarząd może tworzyć stałe grupy robocze, jednostki terenowe etc., stanowiące organy pomocnicze Zarządu dla celów opracowywania i realizacji określonych zadań.

CZĘŚĆ VIII.
Komisja Rewizyjna

§ 30.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Okres kadencji członków Komisji Rewizyjnej wynosi 2 lata, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej przewiduje inny czas trwania kadencji.
 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub członek Komisji Rewizyjnej przez niego wskazany może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu w charakterze doradcy.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w Związku.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia za sprawowane funkcje.
 6. Postanowienia zawarte w § 26.1-3 stosuje się odpowiednio.

§ 31.

 1. Obowiązki Komisji Rewizyjnej obejmują:
  a. przeprowadzanie bieżących i rocznych audytów spraw finansowych Związku,
  b. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków wynikających z audytów i wymagających udzielenia przez Zarząd i Radę Strategiczną koniecznych wyjaśnień dotyczących działalności operacyjnej Związku,
  c. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z audytów działalności operacyjnej Związku wraz z wnioskami o udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Strategicznej z wykonywania przez nich obowiązków,
  d. wydawanie opinii w sprawach związanych z naruszeniem Statutu.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane przez co najmniej dwóch spośród jego członków.

CZĘŚĆ IX.
Rada Ekspertów

 1. Rada Ekspertów jest organem doradczym władz Związku, składającym się z niezależnych ekspertów reprezentujących obszary kluczowe dla wzmacniania pozycji Związku.
 2. Zadania Rady Ekspertów obejmują:
  a. wskazywanie trendów dotyczących sektora X-industry,
  b. promowanie sektora oraz rozszerzanie sieci kontaktów,
  c. przedstawianie zewnętrznej perspektywy na sektor,
  d. doradztwo strategiczne i wspieranie sektora.
 3. Rada Strategiczna zaprasza kandydatów do pełnienia funkcji w Radzie Ekspertów.
 4. Kandydaci do Rady Ekspertów będą uznanymi ekspertami w co najmniej jednym kluczowym obszarze istotnym dla Związku (np. współpraca ze środowiskami akademickimi (Academia), rozwój talentów (Talent Development), nieruchomości (Real Estate), start-upy (Start-ups), organizacje pozarządowe (non-governmental organizations), eksperci ds. technicznych (Technical Experts), liderzy (Thought Leaders), eksperci branżowi (Industry Experts)) i będą rekomendowani przez Radę Strategiczną na potrzeby określonego zakresu / kluczowego obszaru.
 5. Członkowie Rady Ekspertów współpracują indywidualnie z Radą Strategiczną i Zarządem.

 

CZĘŚĆ X.
Zasady reprezentacji Związku

§ 32.

Dwóch członków Zarządu działających łącznie jest upoważnionych do reprezentowania Związku, zaciągania zobowiązań finansowych i składania oświadczeń woli w jego imieniu.

CZĘŚĆ XI.
Sprawy finansowe i majątek

§ 33.

Majątek Związku obejmuje:

 1. opłaty członkowskie,
 2. granty, dotacje, spadki i zapisy,
 3. wpływy z działalności gospodarczej i dochód realizowany z aktywów Związku.

Wysokość opłaty członkowskiej ustala Rada Strategiczna.

CZĘŚĆ XII.
Zmiana Statutu, rozwiązanie i likwidacja Związku

§ 34.

Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu oraz w sprawie rozwiązania i likwidacji Związku zapada większością 2/3 głosów oddanych w obecności delegatów stanowiących co najmniej połowę Członków Związku.

 1. W przypadku rozwiązania i likwidacji Związku, majątek pozostały po zaspokojeniu wierzycieli zostanie przekazany na cele społeczne, bardziej szczegółowo określone w uchwale w sprawie likwidacji.
 2. Członkowie Zarządu pełnią funkcję likwidatorów Związku, chyba że Walne Zgromadzenie wskaże inaczej.
 3. Po zakończeniu likwidacji, likwidatorzy przedstawią Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z likwidacji i po jego zatwierdzeniu złożą do sądu wniosek o wykreślenie Związku z Krajowego Rejestru Sądowego.

CZĘŚĆ XIII.
Postanowienia tymczasowe

§ 35.

W celu zapewnienia ciągłości działania Związku i przejścia do nowej struktury przewidzianej w nowym Statucie, do końca roku 2017 obowiązywać będą następujące zasady:

 1. istniejące Walne Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna i Zarząd będą istnieć i wykonywać swoją pracę do 31 grudnia 2017 r.;
 2. nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna rozpocznie pracę z dniem 1 stycznia 2018 r.;
 3. nowy Regulamin Wyborów stosuje się do wyborów do Rady Strategicznej i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2018 – 2019, z następującymi wyjątkami:
  a. Rada Strategiczna i Komisja Rewizyjna będą wybierane na kadencję 2018 – 2019 przez Walne Zgromadzenie istniejące na podstawie poprzedniego Statutu obowiązującego do dnia wejścia w życie niniejszego Statutu;
  b. z chwilą wejścia w życie niniejszego Statutu Związku, wszystkie kategorie członkostwa w Związku zostaną zniesione, w tym kategoria Członków-Założycieli, przy czym Członkami-Założycielami uprawnionymi do głosowania podczas wyborów na kadencję 2018 – 2019 będą członkowie Związku uprawnieni do głosowania na Walnym Zgromadzeniu Związku zatwierdzającym nowy Statut;
  c. obecni członkowie Zarządu i Chapter Leaders (Dyrektorzy Regionalni) są automatycznie uprawnieni do udziału w wyborach na kadencję 2018 – 2019 bez konieczności spełnienia wymogu określonego w art. 2 pkt. 2 d. nowego Regulaminu Wyborów. Jednakże, są oni zobowiązani do wyrażenia zgody na udział w wyborach.